Daně 2018: Novinky a důležité informace o daňových povinnostech v roce minulém

Daně 2018

V roce 2018 se dočkáme několika změn v oblasti daní, které mohou mít vliv na každého z nás. Změny zahrnují například nový způsob daňového přiznání pro malé podnikatele, ale také vyšší odpočty na dani z příjmu a slevu na poplatníka. Proto je důležité být informován a připravit se kvalitním způsobem na podání daňového přiznání za rok 2018. V tomto článku se zaměříme na nejdůležitější změny v oblasti daní a poskytneme vám užitečné informace o tom, jak správně postupovat při podání daňového přiznání pro tento rok.

Základní informace o daních za rok 2018

Daně jsou povinností každého občana a podnikatele v České republice. Za rok 2018 platí několik základních informací, které je důležité znát. Maximální výše slevy na poplatníka činí 24 840 Kč, základní daňová sazba se snížila na 19 % a sleva na poplatníka pro studenty dosahuje částky až 4 020 Kč. Dále se mohou poplatníci těšit na vyšší daňový bonus ve výši 15 000 Kč za připojištění smlouvou o penzijním spoření nejméně na dobu pěti let. Pro lidi žijící sami platí nejvyšší odpočet ze zaplacených úroků z hypoték a to do výše 300 tisíc Kč. S ohledem na tyto informace je nutné pozorně sledovat změny, které budou následovat v příštím roce.

Daňové sazby a limity pro jednotlivé druhy daní

V roce 2018 platila pro fyzické osoby v ČR daň z příjmu ve dvou sazbách. Sazba 15 % se vztahovala na příjmy do výše 1 206 000 Kč a sazba 22 % na příjmy vyšší než tato částka. Zároveň byl stanoven základní daňový bonus ve výši 24 840 Kč pro každou osobu prokazatelně pobírající příjem.

U právnických osob byla v roce 2018 zavedena jednotná sazba daně z příjmů ve výši 19 %. Pro paušálně evidované OSVČ byla stanovena paušální daň ve výši 60 000 Kč, pokud jimi dosažené tržby nepřesáhly sumu 1 milionu korun.

Kromě toho existují ještě další druhy daní, jako např. DPH, spotřební daň nebo silniční daň, které mají své specifické sazby a limity. Každý poplatník by měl být informován o aktuálním stavu v oblasti daní a podle toho plánovat své finance a hospodaření.

Změny v daňových předpisech pro rok 2018

V roce 2018 dochází k několika významným změnám v daňových předpisech. K nejvýraznějším patří například úprava základní sazby daně z příjmu fyzických osob, která byla snížena na 19 %. Dále bylo také upraveno zdanění vyplácených dividend a podílů na zisku. Tyto příjmy budou nově zahrnovány do tzv. EET (elektronické evidence tržeb) a budou podléhat 15% srážkové dani. Další významnou změnou je zavádění tzv. superhrubé mzdy, což je částka zahrnující nejen čistou mzdu zaměstnance, ale také odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Tato změna ovlivní například výši slevy na poplatníka nebo maximální výši důchodového spoření. Celkově jsou tedy změny v roce 2018 poměrně rozsáhlé a mohou se dotknout každého poplatníka daní, proto je důležité být informovaný a sledovat aktuální stav legislativy.

Daňové povinnosti pro fyzické osoby

Daňové povinnosti pro fyzické osoby jsou v roce 2018 poměrně rozmanité. Nejvýznamnější daní, kterou musí fyzické osoby hradit, je daň z příjmů fyzických osob. Tato daň se platí z příjmů, které byly obdrženy během kalendářního roku. Fyzické osoby musí dále platit další daně, jako například daň z nemovitostí nebo silniční daň. Důležité je také dodržovat termíny pro podání daňových přiznání a zaplacení daní, aby nedocházelo k přirážkám za opožděné platby. Fyzické osoby by měly pečlivě studovat všechny své daňové povinnosti a poskytnuté informace na webových stránkách Finanční správy ČR, aby mohli plnit své povinnosti bez komplikací a rizika pokut.

Daňové povinnosti pro právnické osoby

Daňové povinnosti pro právnické osoby jsou v roce 2018 poměrně rozsáhlé a vyžadují důkladnou znalost daňových předpisů. Právnické osoby musí podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu právnických osob, která činí 19 % z hrubého příjmu. Kromě toho mají povinnost platit i další daně, jako DPH, silniční daň nebo daň z nemovitosti. Právnické osoby také musí dodržovat specifické pravidla týkající se účetnictví a finančního výkaznictví. Všechny tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů právnických osob a porušení těchto pravidel může vést k vysokým sankcím ze strany finančních úřadů. Proto je pro právnické osoby důležité dbát na dodržování všech danových povinností a mít po ruce odbornou pomoc daňových poradců či advokátů v oblasti daní.

Možnosti snížení daní a daňových úlev pro rok 2018

V roce 2018 existují různé možnosti, jak snížit daňovou zátěž a využít daňových úlev. Například můžete využít slevy na dani za děti, manželku či manžela nebo hypotéku. Dále se mohou aplikovat úhrady do penzijního připojištění nebo darem na charitu. Tyto možnosti mohou pomoci ušetřit na daních a maximalizovat vaše příjmy. Nicméně, je důležité být obezřetní a dobře si ověřit podmínky, aby byly všechny přednosti využity správným způsobem.

Daňové povinnosti pro podnikatele a živnostníky

Daňové povinnosti pro podnikatele a živnostníky jsou značně komplexní a mohou být pro mnohé lidi obtížné pochopit. Pro správné plnění daňových povinností je důležité informovat se o aktuálních zákonech a předpisech. V roce 2018 platí například nová pravidla pro elektronickou evidenci tržeb, která přináší řadu změn v oblasti účetnictví a fakturace. Podnikatelé a živnostníci musí také dodržet lhůty pro podání daňových přiznání, platby daně nebo sjednání účetního závěru. Důležité je také znát možnosti uplatnění slev a odpočtů na daních, čímž lze snížit celkovou výši daňového zatížení. Přesné informace o daních za rok 2018 najdete na stránkách finančního úřadu nebo se můžete obrátit na svoji účetní nebo daňového poradce.

Daňové povinnosti pro zaměstnance

Daňové povinnosti pro zaměstnance jsou neodmyslitelnou součástí výplaty mzdy a týkají se každého, kdo pracuje na základě pracovní smlouvy. Pro rok 2018 platí, že každý zaměstnanec musí podat daňové přiznání do 1. dubna roku následujícího po roce zdanitelných příjmů. Kromě toho jsou zaměstnanci povinni platit měsíční daňové zálohy, které se odvádějí na účet finanční správy. Podle výše přijmu se stanovuje i sazba daně z příjmů fyzických osob, která je pro rok 2018 stanovena na 15 % pro příjmy do výše 1 milionu korun a poté postupně narůstá až na 23 %. Důležité je také věnovat pozornost možnostem slev na dani, např. za hypotéky či dítěti v péči. Vzhledem k neustálým změnám zákonných úprav je vhodné sledovat aktuální informace od finančních poradců či sledovat stránky finanční správy.

Důležité termíny a lhůty pro podání daňových přiznání

Podání daňového přiznání je povinností každého občana, který v minulém roce získal příjmy. Důležité termíny pro podání daňového přiznání za rok 2018 se blíží a je nutné mít na paměti, že porušení lhůt může být sankcionováno pokutou. Pro fyzické osoby platí termín do 1. dubna 2019, avšak pokud si mezi sebou rozdělili daňové základy a nevzniká jim tak povinnost podat individuální daňové přiznání, máte déle čas - do konce roku 2019. Pro podnikatele platí termín k podání daňového přiznání do 1. března 2019, pokud jde o souhrnné přiznání daně z příjmů a do konce druhého měsíce následujícího po zdanitelném období u jiných druhů daně (např. DPH). Je důležité tyto termíny dodržet, aby se vám vyhnuly finanční sankce.

Dodatečné upozornění: Tento odstavec sloužil pouze jako ukázka a nenahrazuje konzultaci s certifikovaným profesionálem v oblasti daní.

Kontrola a sankce v oblasti daní za rok 2018

Kontrola a sankce v oblasti daní za rok 2018 jsou klíčovými faktory pro daňové poplatníky. Kontroly prováděné Finančním úřadem se zaměřují především na dodržení povinností spojených s podáním daňových přiznání a správnou výší zdanitelného příjmu. V případě nedodržení těchto pravidel hrozí daňovým poplatníkům sankce, jako jsou pokuty nebo dokonce trestní řízení. Proto je důležité sledovat aktuální informace o daňových změnách a být připraven na jakoukoliv kontrolu Finančního úřadu.

Daňové změny a novinky očekávané pro rok 2019

V roce 2019 očekáváme několik daňových změn a novinek, které budou mít vliv na dani za rok 2018. Jednou z hlavních změn je zvyšování slev pro poplatníky s nízkými příjmy a snižování sazeb daně z příjmu. Kromě toho se také můžeme těšit na další úpravy v oblasti daní z nemovitostí, silniční daně či DPH. Další informace o této problematice naleznete na webových stránkách finanční správy nebo ve specializované literatuře zabývající se tématikou daní.

Závěrem lze konstatovat, že daně za rok 2018 byly opět tématem, které provázelo mnoho diskusí a změn. Přestože se snížila sazba DPH na některé produkty, zvýšily se například daňové slevy pro studenty či rodiče s dětmi. Od letošního roku také platí novela zákona o DPH ohledně tzv. elektronických tržnic, která upravuje zdanění online prodeje. Je tedy nutné být pozorný vůči změnám a pravidelně sledovat aktuální informace, aby bylo možné efektivně plánovat své finanční zdroje a minimalizovat daně.

Publikováno: 07. 08. 2023

Kategorie: finance

Autor: Veronika Lutovská

Tagy: daně 2018 | informace o daních za rok 2018